Lista wymaganych dokumentów wniosku o pożyczkę x


Odpowiedz na poniższe pytania aby zobaczyć listę wymaganych dokumentów.

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, wspólników spółek osobowych, członków zarządu spółek, poręczycieli oraz współmałżonków
2. Opinie banków, w których Pożyczkobiorca korzysta z kredytu lub leasingu (dotyczy zobowiązań firmowych), zawierające następujące informacje:
-wysokość i charakter zobowiązań
-terminowość spłaty dotychczas udzielonych zobowiązań
lub
umowy kredytowe/leasingowe wraz z harmonogramami spłat oraz potwierdzeniami spłaty ostatnich 3 rat (w przypadku limitów kredytowych umowa kredytowa oraz potwierdzenia spłaty odsetek)
3. Zaświadczenia z inych instytucji finansowych (np.funduszy pożyczkowych) o zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty
4. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia
1. Prognozy finansowe- zgodnie ze wzorem dla uproszczonej księgowości lub pełnej księgowości
2. Roczne zeznania podatkowe PIT lub CIT za ostatnie 3 lata wraz z potwierdzeniem złożenia w US
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wzór KIP) Wnioskodawcy i Współmałżonka (jeżeli dotyczy)
4. Dokument poświadczający rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego lub wyroku sądowego, jeżeli występuje
5. Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia pożyczki oraz formy zabezpieczenia pożyczki (dotyczy spółek kapitałowych) jeśli jest wymagana
1. Umowa spółki/statut wraz ze zmianami (jeśli dotyczy)
2. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
3. Decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku inwestycji związanej z budową lub rozbudową
4. Umowy z wykonawcami na realizację inwestycji, przedwstępne umowy kupna-sprzedaży (jeżeli są w posiadaniu Wnioskodawcy)
1. Zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US
2. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu podmiotu w tym rejestrze (w przypadku zabezpieczenia na ruchomościach)
3. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie (w przypadku zabezpieczenia na pojazdach)
Masz pytania?
Wyślij wiadomość na adres:
alicja_vogel@ocwp.org.pl

Aktualnie dostępne pożyczki:

UWAGA! z dniem 28.01.2022 aż do odwołania zostaje wstrzymany nabór wniosków o MAŁĄ POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ.

Mała Pożyczka Inwestycyjna Pożyczka Rozwojowa - Dolnośląskie Pożyczka Obrotowa Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Pożyczka EKOenergetyczna III
Pożyczka Płynnościowa Pożyczka Misyjna
Kwota do 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł do 400 000,00 zł do 70 000,00 zł do 100 000,00 zł do 800 000,00 zł
Okres spłaty do 84 miesięcy do 84 miesięcy do 48 miesięcy do 36 miesięcy do 60 miesięcy do 120 miesięcy
Oprocentowanie (szczegóły w tabeli oprocentowania) od wysokości aktualnie obowiązującej stopy bazowej od 2,85% od 2,85% Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP Oprocentowanie: 0% od 2,84%
Dodatkowe opłaty, prowizje BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK

Wypełnij wniosek online:

Rozpocznij wypełnianie wniosku

Dokumenty

Pożyczka Rozwojowa - Dolnośląskie Pożyczka Obrotowa Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Pożyczka EKOenergetyczna III
Karta Produktu Karta Produktu Karta Produktu Karta Produktu
Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin
Tabela opłat Tabela opłat Tabela opłat Tabela opłat